Stručný nástin mediačního řízení

Stručný nástin mediačního řízení zajišťovaného
společností Centrum spravedlnosti s.r.o.

 

Mediace je jedním z druhů mimosoudního řešení sporu, jedná se v podstatě o formu smírčího řízení. Podmínkou mediace je jmenování osoby mediátora, tzn. třetí osoby, která je objektivní a nezávislá na stranách sporu. Mediátor by měl mít v optimálním případě teoretické i praktické zkušenosti s posuzováním nejrůznějších právních sporů.

Z tohoto důvodu Centrum spravedlnosti s.r.o. nabízí zajištění mediačního řízení, především tedy výběr dostatečně zkušené a odborně způsobilé osoby mediátora, která dokáže posoudit věcnou stránku sporu mezi stranami a nastínit pravděpodobný výsledek sporu, pokud by jedna ze stran podala žalobu k obecnému soudu nebo arbitrovi.

V případě, že strany sporu jsou ochotny jednat, ale nedokáží bez zásahu třetí nezávislé osoby uzavřít a respektovat dohodu – smír, jeví se mediační řízení organizované Centrem spravedlnosti s.r.o. jako:

Základním předpokladem mediačního řízení je uzavření Dohody o provedení mediačního řízení, v které strany sporu vymezí, v čem jejich spor spočívá a to buďto označením smlouvy a nároků, které jsou pro strany sporné nebo tím, že popíší faktickou situaci, z které spor vznikl (např. dodání zboží, provedení prací bez uzavření smlouvy, atd.).

Podpisem Dohody o provedení mediačního řízení se účastnící zavazují podrobit mediačnímu řízení. Centrum spravedlnosti s.r.o. vybere ze svého seznamu vhodnou osobu, která si vyžádá stanoviska jedné i druhé strany a po prostudování a případném doplnění argumentů stran na minimálně jednom ústním jednání, sdělí své stanovisko k řešení sporu s návrhem smíru.

Pokud strany s návrhem mediátora souhlasí, nebo jsou schopny se dohodnout na jiné variantě řešení, schválí mediátor smír ve formě rozhodčího nálezu, který se stává exekučním titulem.

Mediační řízení není v českém právním řádu upraveno zákonem a záleží proto především na dohodě stran a výběru osoby mediátora. Jsme přesvědčeni, že mediační řízení zajišťované Centrem spravedlnosti s.r.o. je jedinečné především tím, že je ukončeno vydáním rozhodnutí, které je pro obě strany závazné a vykonatelné a rovněž i tím, že osoby mediátorů mají bohaté praktické zkušenosti s rozhodováním sporu v rámci rozhodčího řízení a jsou proto schopni reálně odhadnout výsledek sporu, ať již v řízení soudním nebo rozhodčím.

I když mediační řízení dosud není příliš rozšířenou alternativou řešení sporu, je to ideální cesta k vyřešení neshod vzniklých především z obchodních závazkových vztahů.

Praktické zkušenosti ze zahraničí potvrzují, že úspěšnost mediačního řízení je velice vysoká (kolem 80%), protože obvyklým zájmem všech účastníků právních vztahů je nalézt rozumné řešení a neztratit přitom obchodní partnery.

Centrum spravedlnosti s.r.o.