Znění dohody o provedení mediační činnosti

Dohoda o provedení mediačního řízení

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se:

 

1. obchodní firma / jméno a příjmení
IČ / rodné číslo
sídlo / místo podnikání / bydliště

jako účastník mediačního řízení 1 (dále také „účastník 1“)

2. obchodní firma / jméno a příjmení
IČ / rodné číslo
sídlo / místo podnikání / bydliště

jako účastník mediačního řízení 2 (dále také „účastník 2“)

3. Centrum spravedlnosti s.r.o.
IČ 28574290
sídlo Olomouc, 28. října 463/3, PSČ 779 00

jako organizátor mediačního řízení (dále také „Centrum“)

 

dohodli na následujícím.

 

I.

Účastník 1 a účastník 2 shodně konstatují, že:
 
a) dne xxxxxxx uzavřeli ústně / písemně smlouvu č. xxxxxxx, jejímž předmětem bylo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (stručný popis předmětu smlouvy),

NEBO

b) mezi nimi existuje spor vyplývající z xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (stručný popis situace)

 

II.

Centrum spravedlnosti s.r.o. je společností organizačně, ekonomicky, technicky a administrativně zajišťující činnost fyzických osob – mediátorů – a zároveň vede seznam mediátorů.

 
Každý z mediátorů je osoba s vysokoškolským právním vzděláním.

 

III.

Účastníci 1 a 2 dále konstatují, že:
 
- ze smluvního vztahu citovaného v čl. I. písmeno a) této dohody

nebo

- na základě skutečností dle čl. I. písmeno b) této dohody

mají mezi sebou nevypořádané závazky, když účastník 1 tvrdí, že účastník 2 je povinen mu zaplatit/dodat/prodat/obstarat/zprostředkovat (nehodící se škrtněte), zatímco účastník 2 tvrdí, že xxxxxxxxxx.

Účastníci 1 a 2 mají zájem na vyřešení sporné situace uvedené v předchozím odstavci této dohody smírným řešením v rámci mediačního řízení.

Účastníci 1 a 2 této dohody se dohodli, že Centrum jmenuje k vyřešení jejich sporu mediátora ze svého seznamu a oba účastníci této dohody se zavazují mediačnímu řízení se podrobit.

 

IV.

Zároveň s touto dohodou, podepsanou oběma účastníky mediačního řízení, jsou účastníci mediačního řízení povinni zaslat Centru své vlastní vylíčení skutkových okolností a právní hodnocení sporné věci dle čl. I. této dohody (dále také „podání účastníků“). Zároveň jsou účastníci povinni předložit důkazy ke svým tvrzením.

Po doručení této dohody a podání obou účastníků mediačního řízení jmenuje Centrum do tří pracovních dnů ze svého seznamu mediátora jako nezávislou a nepodjatou fyzickou osobu, nemající žádný vztah k žádnému z účastníků mediačního řízení ani k předmětu mediačního řízení.

Do tří pracovních dnů od svého jmenování a přijetí funkce mediátora pak tento vyzve účastníky mediačního řízení 1 a 2 k zaplacení poplatku za mediační řízení v celkové výši 2% z hodnoty sporu plus DPH v zákonné sazbě, minimálně pak 10.000,- Kč plus DPH v zákonné sazbě. Pokud se účastníci nedohodnou a nenavrhnou ve svých podáních jinak, bude každý z nich mediátorem vyzván k zaplacení jedné poloviny poplatku.

Mediátor se seznámí s podáními obou účastníků a je povinen nejpozději do 14 dnů od zaplacení poplatku za mediační řízení předvolat oba účastníky k ústnímu jednání. Po zhodnocení argumentů obou účastníků mediačního řízení pak mediátor sdělí nejčastěji tentýž den, nejpozději však do 7 dnů, účastníkům svůj právní názor na obsah sporu, který relevantně stručně odůvodní a vyzve účastníky k uzavření smíru, jehož obsah sám formuluje a po případné souhlasné modifikaci obou účastníků mediačního řízení jeho znění učiní součástí protokolu o jednání.

V případě, že účastníci mediačního řízení budou s takovým obsahem smírného řešení souhlasit, žádají tímto výslovně mediátora, aby jako rozhodce, a v souladu s ustanoveními zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, vydal rozhodčí nález ve formě smíru, když obsah výroků tohoto rozhodčího nálezu bude odpovídat uzavřené dohodě účastníků mediačního řízení.

 

V.

Pokud se účastníci mediačního řízení při postupu podle předchozího článku této dohody neztotožní s právním názorem mediátora a ani jinou jejich vzájemnou dohodou nedojde k uzavření smíru, který bude vydán ve formě rozhodčího nálezu, dohodli se účastníci 1 a 2 na dalším postupu tak, že veškeré majetkové spory, které vznikly ze smluvního vztahu nebo na základě skutečností definovaných v čl. I. písmeno a) nebo písmeno b) této dohody, jakož i spory, vzniklé v souvislosti, včetně otázek platnosti, výkladu, realizace či ukončení práv ze smluvního vztahu, otázky právní platnosti právního vztahu, jakož i otázky práv s těmito právy souvisejícími, a to i v případě, že smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, jak to umožňuje zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.

Účastníci se dohodli, že spor bude rozhodovat rozhodce (rozhodci) zásadně jmenovaný Společností rozhodců s.r.o., IČ 26816113 a vybraný ze seznamu rozhodců vedeném Společností rozhodců s.r.o.

V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se účastníci dohodli, že procesní pravidla rozhodčího řízení, provádění dokazování, forma rozhodnutí a náklady rozhodčího řízení si strany výslovně ujednávají odkazem na Jednací řád pro rozhodčí řízení, vydaný Společností rozhodců s.r.o. a zavazují se těmito pravidly řídit. Účastníci se dohodli, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Účastníci výslovně pověřují rozhodce, že spor může rozhodnout podle zásad spravedlnosti.

Dále se účastníci dohodli, že doručování v rozhodčím řízení se provádí u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhým účastníkem, tak také rozhodcem dle ust. § 46a odst. 2 o.s.ř.

S Jednacím řádem pro rozhodčí řízení, vydaném Společností rozhodců, s.r.o. byli účastníci seznámeni a s jeho obsahem souhlasí, což výslovně prohlašují a stvrzují svými podpisy na této dohodě (jednací řád také na www.spolecnost-rozhodcu.cz).

 

VI.

Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží účastníci 1 a 2 a 2 stejnopisy budou účastníky zaslány do sídla Centra. Účastníci této dohody prohlašují, že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle a že s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy na této dohodě. Veškeré dodatky k této dohodě je možné činit pouze písemně ve formě číslovaných dodatků.

 

V .................................... dne ..................

 

Účastník 1

 

Účastník 2

 

Centrum